ТП-08-2023

ТП-08-2023

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в
капитала, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за публичните предприятия(ППЗПП), открива търг с тайно наддаване,
при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот,
собственост на дружеството.

25.05.2023г.

09.06.2023г.