КП-09-2024

КП-09-2024

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в капитала, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) открива конкурс с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

04.06.2024 г.

19.06.2024 г.