ТП-03-2024

ТП-03-2024

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в капитала, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

07.02.2024г.

22.02.2024 г.

11.03.2024 г.