ТП-13-2024

ТП-13-2024

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в капитала, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) открива търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

28.03.2024 г.

  • Съобщение за повторно провеждане на тръжна процедура

12.04.2024

30.04.2024 г.